Podmínky pro užívání

Používání těchto webových stránek a služeb nabízených společností Wacker Neuson SE a/nebo jejích dceřiných společnosti ("Wacker Neuson") je povoleno výhradně na základě Podmínek pro užívání uvedených dále. Používání těchto stránek, resp. jejich otevření, je považováno za vyjádření Vašeho souhlasu s těmito Podmínkami pro užívání v jejich platném znění. Pročtěte si je proto prosím pozorně před tím, než tyto webové stránky budete používat:


1. Služby
Společnost Wacker Neuson dává prostřednictvím webových stránek k dispozici určité informace a software, popř. i dokumentaci, k zobrazení nebo ke stažení.
Wacker Neuson si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení změnit zcela nebo částečně samotné webové stránky nebo služby a informace nabízené na webových stránkách, zredukovat je, nebo stáhnout, nebo omezit přístup na webové stránky jako takové nebo k jejich částem, nebo zamezit přístup jednotlivým uživatelům bez předchozího oznámení a podle vlastního uvážení.
I když Společnost Wacker Neuson vyvíjí úsilí na zabezpečení co možná největší dostupnosti webových stránek a služeb, stejně tak jako na zajištění bezchybných přenosů dat, nemůže žádné z uvedených garantovat. 


2. Obsahy
Obsahy uveřejněné na těchto webových stránkách slouží pouze pro všeobecné informační a komunikační účely a jsou právně nezávazné. 
Údaje o našich produktech Wacker Neuson jsou určeny pouze jako nezávazné všeobecné informace a nenahrazují zevrubné individuální poradenství při rozhodování o koupi. Technické parametry a vybavení popsaných strojů a zařízení jsou pouze ukázkové. Tyto údaje, stejně tak jako vybavení, se mohou lišit zejména v jednotlivých zemích. Vyhrazujeme si právo na změny. 
Tyto webové stránky obsahují výroky týkající se budoucnosti, které jsou postaveny na přesvědčeních a odhadech vedení společnosti Wacker Neuson a podléhají proto rizikům a nejistotám. Wacker Neuson není povinen tyto výroky zaměřené do budoucnosti aktualizovat. Jakékoliv ručení za tyto výroky je zcela vyloučeno.
Zobrazené ekonomické a burzovní informace, kurzy, ukazatele, ceny, oznámení, všeobecné tržní údaje apod., které jsou dány k dispozici, jsou míněny čistě jako informativní údaje pro návštěvníky webových stránek a nepředstavují žádné investiční nebo jiné doporučení. Wacker Neuson v žádném případě nijak neručí za doporučení analytiků, obsažená na webových stránkách, stejně tak jako neručí za správnost nebo úplnost údajů poskytnutých jako podklady pro tato rozhodnutí a z nich udělané závěry. 


3. Užívání
Tyto stránky byly vytvořeny a připraveny společností Wacker Neuson ve Spolkové republice Německo. 
Wacker Neuson neodpovídá za to, zda jsou obsahy těchto stránek vhodné nebo dostupné pro použití mimo území Německa nebo zda je přístup k obsahům těchto stránek mimo území Německa povolen. Přístup na stránky je na vlastní odpovědnost a riziko každého. Každý uživatel sám je odpovědný za dodržování příslušných platných zákonů a ustanovení. Především v případě dalšího předání informací a údajů zpřístupněných společností Wacker Neuson třetím stranám musí být dodrženy všechny platné předpisy národního a mezinárodního práva na kontrolu (re-)exportu.
Každé protiprávní zneužití webových stránek musí být pozastaveno, především (a) chování proti dobrým mravům, (b) pokusy o narušení bezpečnosti sítě Wacker Neuson, obzvláště prostřednictvím přenosu obsahů s viry nebo podobnými škodlivými programy, které by mohly ohrozit funkčnost počítače někoho jiného, (c) obcházení zabezpečení webových stránek, (d) šíření reklamy nebo nevyžádaných e-mailů (spamu) nebo tomu podobných, (e) omezení přístupu k webovým stránkám nebo službám, omezení jejich využití nebo i pouhý pokus o jakékoliv omezení (například neobvykle velkým počtem přístupů, bez ohledu na to, zda jsou generovány manuálně nebo automaticky).

Wacker Neuson smí přístup na webové stránky kdykoliv zablokovat, obzvlášť v případě, že uživatel nedodrží své povinnosti uvedené v těchto Podmínkách. Wacker Neuson si vyhrazuje výhradní právo na uplatnění dalších nároků za protiprávní jednání, jako je náhrada škody, nebo soudní stíhání.


4. Registrace
Pro služby dostupné na webových stránkách může být potřebná předchozí registrace, kterou nelze nárokovat. 
Uživatel je povinen při registraci uvést správné a úplné údaje a v případě potřeby je aktualizovat. Zaregistrováním se uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, že jej/ji Wacker Neuson může kontaktovat přes e-mail.
Registrovaní uživatelé odpovídají za zachování důvěrnosti přístupových údajů, které jim byly při registraci sděleny, a tak za zajištění, že přístup k účtu nepadne do rukou nepovolané osoby. Uživatelé ručí za všechny objednávky a jiné aktivity na webových stránkách, které byly prostřednictvím jejich přístupových údajů vykonány. Společnost Wacker Neuson musí být neprodleně informována, pokud dojde nebo by mohlo dojít k neoprávněnému zneužití přístupových údajů. 
Společnost Wacker Neuson je oprávněna bez předchozího oznámení kdykoliv oprávnění k přístupu zrušit zablokováním přístupových údajů bez nutnosti uvedení důvodů, a to především, pokud uživatel poruší zde uvedené povinnosti uživatele.


5. Duševní vlastnictví
Tyto webové stránky jsou vlastnictvím společnosti Wacker Neuson, která je provozuje a spravuje. Všechny informace nebo údaje (texty, obrázky, grafika, hudba, video nebo animace) jsou, pokud není uvedeno jinak, vlastnictvím společnosti Wacker Neuson. Podléhají, stejně jako architektura a uspořádání webových stránek, ochraně autorským zákonem a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. 
Pokud není uvedeno jinak, jsou obchodní známky použité na těchto stránkách – i bez speciálního označení - pod právní ochranou značek. Toto platí především pro loga společností a známky. Tyto značky není povoleno používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Wacker Neuson.
Při každém užití stránek musí být dodržena autorská práva, práva na ochranu před zneužitím vlastního příjmení, práva na ochranu značek i další práva na ochranu společnosti Wacker Neuson SE i jejích koncernových společností. 
Informace, názvy značek a další obsahy z webových stránek Wacker Neuson nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Wacker Neuson měněny, kopírovány, rozšiřovány, prodávány, pronajímány, využívány, doplňovány, ani jinak zhodnocovány, a to ani ve zkrácené podobě. 
Umísťování odkazů směřujících na úvodní stránku webových stránek Wacker Neuson, jako např. na www.wackerneuson.com je povoleno v případě, že odkaz povede k úplně novému stažení stránek, na které je odkazováno, aniž by byla cílová stránka umístěna do rámu (Frame). Pro umístění odkazů, které se od tohoto ustanovení odchylují, je vyžadován souhlas společnosti Wacker Neuson. 
Webové stránky, ani tyto Podmínky pro užívání nepředstavují v žádném případě licenci k využití duševního vlastnictví koncernu Wacker Neuson a společnost Wacker Neuson není povinna tato práva udělovat.
Všechna sdělení a ostatní materiály (včetně a bez omezení nevyžádaných zaslaných nápadů, podnětů nebo jiných obsahů), které odešlete elektronickou poštou na tyto stránky nebo společnosti Wacker Neuson, mohou být společností Wacker Neuson využity k jakémukoliv komerčnímu nebo jinému účelu bez nároku na odškodnění nebo odměnu. Také se tímto nezakládá žádný smluvní vztah.


6. Důvěrnost a ochrana údajů
Data přenášená prostřednictvím těchto webových stránek, stejně tak jako e-maily a komentáře, které jsou odesílány do Wacker Neuson, nejsou šifrovány. Wacker Neuson proto nemůže přebrat žádnou odpovědnost za důvěrnost a celistvost odesílaných obsahů nebo za používání nebo uveřejňování odeslaných dat.
Pokud při užívání těchto webových stránek sdělíte své osobní údaje nebo přes tyto stránky dáte k dipozici, dáváte zároveň souhlas k tomu, že společnost Wacker Neuson bude s těmito informacemi zacházet v souladu s ustanoveními uvedenými v samostatném dokumentu o ochraně dat (odkaz v zápatí).


7. Vyloučení ze záruky, omezení odpovědnosti
Informace, které Vám společnost Wacker Neuson na těchto stránkách zpřístupňuje, byly sestaveny co nejsvědomitěji a jsou pravidelně aktualizovány. Přesto nemůžeme zaručit, že tyto informace budou v každém okamžiku bezchybné a vylučujeme proto jakoukoliv odpovědnost za informace uvedené na těchto webových stránkách, a to především za jejich správnost, přesnost, úplnost nebo aktuálnost. Nejsme povinni na stránkách provádět žádné aktualizace obsahu.
Wacker Neuson neručí a nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za fungování nebo obsah externích webových stránek, služeb nebo softwarových produktů, na které je možné přes odkazy uvedené na těchto stránkách přistupovat. Odpovídající odkazy jsou vždy označeny speciálními symbolem ( ). Otevřením takového odkazu opouštíte informační portál Wacker Neuson. Pro nabídky třetích stran mohou platit jiná ustanovení, obzvláště pokud jde o ochranu údajů. Přístup na webové stránky jiných společností přes odkaz uvedený na těchto webových stránkách je na vlastní odpovědnost uživatele. Wacker Neuson nepřebírá žádné záruky za obsahy přístupné přes odkazy. Odkaz na externí internetové stránky je míněn pouze jako nabídka služeb pro uživatele a nijak z něj nelze usuzovat, že společnost Wacker Neuson tyto webové stránky, nebo produkty a služby, které tam jsou popsány, zlevňuje nebo považuje za správné.
Wacker Neuson přijala přiměřená opatření pro zajištění bezpečnosti těchto webových stránek, nemůže ale zaručit, že na nich nejsou viry, resp. nemůže zaručit bezpečnost webových stránek nebo přenášených souborů a dat. Wacker Neuson proto uživateli doporučuje, aby si v zájmu vlastní ochrany zabezpečil své počítačové systémy přiměřenými bezpečnostními prostředky.
Užívání obsahů na těchto webových stránkách a zde zpřístupněných obsahů je všeobecně na vlastní nebezpečí uživatele a s vyloučením odpovědnosti společnosti Wacker Neuson. 
Výše uvedená vyloučení odpovědnosti a vyloučení ze záruky neplatí v případě, že Wacker Neuson ručí povinně na základě zákona o odpovědnosti za vady, kvůli úmyslu, hrubé nedbalosti, kvůli ohrožení života, zranění nebo újmě na zdraví, kvůli převzetí záruky za kvalitu, kvůli záměrnému zamlčení nedostatku nebo kvůli porušení podstatných smluvních povinností. Náhrada škody za porušení podstatných smluvních povinností v případě, že se nejednalo o úmysl nebo hrubou nedbalost ze strany Wacker Neuson, je nicméně omezena pouze na typické smluvní, předvídatelné škody.


8. Rozhodné právo a příslušnost soudu
Užívání těchto stránek, stejně tak jako tyto Podmínky pro užívání podléhají německému právnímu řádu, s výjimkou ujednání kolizního práva tohoto právního řádu, a úmluvě o mezinárodním prodeji zboží OSN (UN Kaufrecht). Příslušnost soudu pro všechny právní spory je sídlo Wacker Neuson SE.


9. Ostatní
Wacker Neuson je oprávněn předkládané Podmínky pro užívání kdykoliv aktualizovat nebo změnit. Jsou závazné v platném znění. 
Tyto Podmínky pro užívání mohou být v ojedinělých případech doplněny, změněny nebo nahrazeny dalšími podmínkami, např. podmínkami pro získání produktů a/nebo služeb a/nebo využití zvláštních nabídek, a to nezávisle na tom, zda se na tyto Podmínky pro užívání výslovně odkazuje. 
Pokud by byla ustanovení těchto Podmínek pro užívání z nějakého důvodu prohlášena za neplatná, nebude to v žádném případě mít vliv na zbývající ustanovení. Podmínky pro užívání musí být v takovém případě interpretovány tak, aby v co největší míře odpovídaly zamýšlenému významu tak, jako kdyby tato neplatná ujednání neobsahovaly. 

Pokud máte potíže nebo dotazy týkající se webových stránek Wacker Neuson, obraťte se prosím na našeho správce webových stránek: webmaster@wackerneuson.com.Datum: září 2012