Pokyny na ochranu životního prostředí

Likvidace baterií

Pro zákazníky ze států EU

Některé z našich přístrojů obsahují jednu nebo více baterií popř. akumulátorů (dále označovaných jednotně jako „baterie“). Tyto baterie podléhají evropské směrnici 2006/66/ES o (starých) bateriích a (starých) akumulátorech, a dále příslušným národním zákonům. Směrnice o bateriích přitom udává rámec pro platné nakládání s bateriemi napříč celou Evropskou unií.

Baterie jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice uvedeným vedle. Pod tímto symbolem se kromě toho nachází označení obsažených škodlivých látek, jmenovitě „Pb“ pro olovo, „Cd“ pro kadmium a „Hg“ pro rtuť.
Baterie se nesmějí likvidovat přes běžný domácí odpad. Jako koncový uživatel musíte spotřebované baterie likvidovat výhradně přes výrobce a prodejce nebo přes případná speciálně zřízená sběrná místa (zákonná povinnost vrácení); vrácení je bezplatné. Prodejce a výrobce jsou zavázáni tyto baterie vybrat zpět a řádně zužitkovat nebo odstranit jako zvláštní odpad (zákonná povinnost vracení). Baterie, které jste od nás získali, nám můžete po použití rovněž bezplatně vrátit. Pokud baterie neodevzdáte osobně v jedné z našich prodejen, zajistěte prosím dostatečné ofrankování zpětné zásilky. Respektujte prosím také případná příslušná upozornění v kupní smlouvě, popř. ve všeobecných obchodních podmínkách prodejny.
Odborná likvidace baterie předchází negativním dopadům na obyvatele a životní prostředí, slouží cílenému zacházení se škodlivými látkami a umožňuje opětovné použití cenných surovin.

Pro zákazníky z ostatních států

Některé z našich přístrojů obsahují jednu nebo více baterií popř. akumulátorů (dále označovaných jednotně jako „baterie“). Odborná likvidace baterií předchází negativním dopadům na obyvatele a životní prostředí, slouží cílenému zacházení se škodlivými látkami a umožňuje opětovné použití cenných surovin. Baterie proto doporučujeme likvidovat nikoliv přes běžný domácí odpad, ale prostřednictvím odděleného sběru způsobem šetrným k životnímu prostředí. Rovněž národní zákony předepisují za daných okolností oddělenou likvidaci baterií. Zajistěte prosím likvidaci baterií v souladu s předpisy platnými ve vašem státě.

 

Likvidace starých elektrických a elektronických přístrojů


Pro zákazníky ze států EU

Tento přístroj podléhá evropské směrnici 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických přístrojích (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) a příslušným národním zákonům. Směrnice WEEE přitom udává rámec pro platné nakládání se starými elektrickými přístroji napříč celou Evropskou unií.
 Přístroj je označen symbolem přeškrtnuté popelnice uvedeným vedle. To znamená, že likvidace nesmí probíhat přes běžný domovní odpad, nýbrž prostřednictvím odděleného sběru šetrnému k životnímu prostředí.
 Tyto přístroje jsou jako profesionální elektrické nástroje určeny výhradně ke komerčnímu využití (tzv. přístroje B2B podle směrnice WEEE). Narozdíl od přístrojů používaných převážně v domácnostech (tzv.  přístroje B2C) se tyto přístroje proto nesmí odevzdávat v některých státech EU, např.v Německu, do sběrných míst veřejnoprávních nositelů likvidace (např.komunální sběrné dvory). V případě pochybností se prosím informujte ve své prodejně o předepsaném způsobu likvidace přístrojů B2B ve svém státě a zajistěte likvidaci v souladu s platnými zákonnými předpisy. Respektujte prosím také případná příslušná upozornění v kupní smlouvě, popř. ve všeobecných obchodních podmínkách vaší prodejny.
Odborná likvidace těchto přístrojů předchází negativním dopadům na obyvatele a životní prostředí, slouží cílenému zacházení se škodlivými látkami a umožňuje opětovné použití cenných surovin.

Pro zákazníky v ostatních státech

Odborná likvidace elektrických přístrojů předchází negativním dopadům na obyvatele a životní prostředí, slouží cílenému zacházení se škodlivými látkami a umožňuje opětovné použití cenných surovin. Elektrické přístroje proto doporučujeme likvidovat nikoliv přes běžný domácí odpad, ale prostřednictvím odděleného sběru způsobem šetrným k životnímu prostředí. Rovněž národní zákony předepisují za daných okolností oddělenou likvidaci elektrických a elektronických produktů. Zajistěte prosím likvidaci elektrických přístrojů v souladu s předpisy platnými ve vašem státě.