Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů
Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o aspektech ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů zde níže.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Údaje shromážděné na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele naleznete v tiráži webových stránek. Provozovatel je zároveň považován za správce z hlediska ochrany údajů. 

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Některé údaje jsou shromažďovány tehdy, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje, tedy například údaje prohlížeče a operačního systému, který používáte, nebo časové razítko s datem, kdy jste stránku navštívili. Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky. 

K čemu používáme vaše údaje?
Část údajů je shromažďována za účelem zajištění správného fungování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze toho, jak návštěvníci stránky používají. Jako stálý zákazník od nás můžete v nepravidelných intervalech dostávat informační materiály, pokud jste proti tomu nevznesli námitku. V rámci kontaktu se správcem můžete samozřejmě kdykoli vznést námitku.

Jaká práva máte ohledně svých osobních údajů?
Vždy máte právo bezplatně požádat o informace o svých uložených údajích, jejich původu, příjemcích a účelu jejich shromažďování. Máte také právo požadovat jejich opravu, omezení nebo vymazání. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany soukromí a údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Můžete samozřejmě také podat stížnost u dozorového úřadu. 

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Pokud jste s tím souhlasili, mohou být na základě návštěvy našich webových stránek prováděny statistické analýzy vašeho chování při surfování. Děje se tak především pomocí souborů cookie a analytických nástrojů. Analýza vašeho chování při surfování je anonymní; na základě těchto údajů vás nebudeme moci identifikovat. Svůj souhlas s touto analýzou můžete kdykoli odvolat. Kromě toho můžete takovým analýzám zabránit pomocí určitých nástrojů. Podrobné informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace
Ochrana osobních údajů

S vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Doporučujeme, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně aktualizovali, protože se neustále zdokonaluje. Pokud používáte tyto webové stránky, budou shromažďovány různé druhy osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých byste mohli být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem k tomu dochází. Upozorňujeme, že údaje přenášené přes internet (prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Bezproblémová ochrana vašich údajů před přístupem třetích stran není možná. 

Oznámení týkající se správce

Správcem pro zpracovávání údajů na těchto webových stránkách je:

Wacker Neuson SE
Preussenstrasse 41
80809 Mnichov, Německo
Telefon: +49 - (0)89 - 35 402 - 0
E-mail:  info@wackerneuson.com

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracovávání osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

Uchovávání údajů

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedena konkrétnější doba uchovávání, zůstávají vaše osobní údaje u nás, dokud nezanikne účel, pro který jsou údaje zpracovávány. Pokud oprávněně požádáte o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (lhůty pro uchovávání údajů podle daňového nebo obchodního práva); ve druhém případě dojde k výmazu po pominutí těchto důvodů. 

Poznámka k předávání údajů do USA

Na našich webových stránkách jsou mezi nástroji, které používáme, i nástroje od společností se sídlem v USA. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny na servery těchto společností v USA. Rádi bychom upozornili na to, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí z hlediska práva EU na ochranu osobních údajů. Americké společnosti (USA) jsou povinny poskytovat osobní údaje vládním bezpečnostním orgánům bez možnosti, abyste proti tomu jako datový subjekt mohli podniknout právní kroky. Proto nelze zabránit tomu, aby americké orgány (například tajné služby) zpracovávaly, vyhodnocovaly a trvale ukládaly vaše údaje na amerických serverech za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracovávání nemáme žádný vliv

Odvolání souhlasu se zpracováváním vašich údajů

Řada operací souvisejících se zpracováváním údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna. Postačí neformální e-mail s touto žádostí. Zákonnost zpracování údajů, které bylo provedeno až po stažení souhlasu, zůstává tímto stažením nedotčena.

Právo vznést námitky proti shromažďování údajů v konkrétních situacích a k přímému marketingu (článek 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 (1) PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ KDYKOLIV Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ SE ZAKLÁDÁ ZPRACOVÁVÁNÍ, LZE NALÉZT V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NADÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME, ŽE EXISTUJÍ PŘESVĚDČIVÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁVÁNÍ, KTERÉ SI ZASLOUŽÍ OCHRANU A KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI NEBO POKUD ZPRACOVÁVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 (1) GDPR). POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU VČETNĚ PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21(2) GDPR).

Právo vznést námitky proti shromažďování údajů v konkrétních situacích a k přímému marketingu (článek 21 GDPR)

Pokud došlo k porušení právních předpisů o ochraně údajů, můžete jako subjekt údajů podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem pro záležitosti týkající se právních předpisů o ochraně osobních údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů německé spolkové země, v níž má naše společnost sídlo. Další informace o stížnostech a jejich podávání v německém spolkovém systému najdete zde:

https://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtection/Subjects/Complaints/Complaints.html?nn=10396540

Dozorovým úřadem pro společnost Wacker Neuson SE je:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach, Německo 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme v automatizované podobě na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí osobě v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jinému správci, bude to probíhat pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Informace, omezení, výmaz

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu zpracovávání údajů a případně o právu na opravu, omezení nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, stejně jako v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Upozorňujeme, že výmaz nemusí být možný, pokud budeme mít právní povinnost uchovávat údaje.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, aby bylo zpracovávání vašich osobních údajů omezeno. Můžete to provést tak, že nás budete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

  • Pokud zpochybníte správnost svých osobních údajů uložených námi, obvykle potřebujeme na kontrolu určitý čas. Po dobu přezkoumání máte právo požádat o omezení zpracovávání svých osobních údajů.
  • Pokud zpracovávání vašich osobních údajů je nebo bylo prováděno v rozporu se zákonem, můžete požadovat namísto výmazu omezení zpracovávání údajů.
  • Pokud už vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracovávání, ale potřebujeme je kvůli uplatnění, obraně nebo vznesení právních nároků, máte právo požadovat omezení namísto výmazu svých osobních údajů.  
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 (1) GDPR, musí být dosaženo rovnováhy mezi vašimi a našimi zájmy. Pokud není ještě jasné, čí zájmy převáží, máte právo požadovat omezení zpracovávání svých osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracovávání svých osobních údajů, mohou být tyto údaje použity - s vyloučením jejich uložení - pouze s vaším souhlasem, nebo kvůli vznesení, uplatnění nebo ochraně právních nároků nebo kvůli ochraně jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které posíláte nám jako provozovateli webu. Zašifrované připojení můžete poznat podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“, a podle symbolu zámku. Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, třetí osoby nemohou přečíst údaje, které nám zasíláte.

3. Inspektor ochrany údajů
Statutární pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme inspektora ochrany údajů pro naši firmu:
Markus Stemmer
Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 Mnichov, Německo
Telefon: +49 89 35402-0
E-mail: privacy@wackerneuson.com

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách
Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. soubory „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ve vašem koncovém zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory „session cookies“ (relační) se po ukončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč. Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (například zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy. Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k zajištění určitých funkcí (funkční soubory cookie, například pro výběr jazyka), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie, bude ukládání předmětných souborů cookie prováděno výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste mohli být informováni o nastavování souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro konkrétní případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie po zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena. Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v dalších částech těchto zásad ochrany osobních údajů a požádáme vás o souhlas.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky předává, do „souborů protokolu serveru“. Jedná se o tyto informace:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • URL odkazu  
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku na server
  • IP adresa

Tyto údaje nebudou kombinovány s údaji z jiných zdrojů. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, uloženy u nás za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Abychom mohli zpracovat a zodpovědět váš dotaz, předáme jej interně našim obchodním společnostem (jakožto přidruženým společnostem) a odpovědnému obchodnímu partnerovi, a to výhradně za tímto účelem. Pokud se vaše společnost nachází v zemi mimo Evropskou unii, můžete být přiděleni prodejnímu partnerovi ve třetí zemi. V takovém případě budou vaše údaje zadané v kontaktním formuláři předány také tam. Váš dobrovolný kontakt chápeme také jako souhlas s tím, že souhlasíte s předáním svých osobních údajů do související třetí země (čl. 49 odst. 1 GDPR).

Zpracovávání údajů zadaných v kontaktním formuláři je tedy založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální e-mail, který nám zašlete. Zákonnost operací zpracovávání údajů provedených do okamžiku odvolání zůstává odvoláním nedotčena. Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel, pro který byly uloženy (například po vyřízení vaší žádosti). Závazná právní ustanovení - zejména o době uchovávání - zůstávají nedotčena.

5. Analytika a reklama
etracker

Provozovatel webových stránek využívá k analýze údajů o používání služeb společnosti etracker GmbH z německého Hamburku (www.etracker.com). Soubory cookie pro analýzu webu standardně nepoužíváme. Pokud používáme analytické a optimalizační soubory cookie, získáváme předem váš výslovný souhlas. V takovém případě a s vaším souhlasem budou soubory cookie použity pro statistickou analýzu pokrytí těchto webových stránek a pro měření úspěšnosti našich online marketingových opatření a testovacích postupů, například pro testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí. Soubory cookie etracker neobsahují žádné informace, které by umožnily identifikaci uživatele

Údaje generované službou etracker jsou zpracovávány a ukládány společností etracker jménem provozovatele těchto webových stránek výhradně v Německu, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám na ochranu osobních údajů. Společnost etracker byla v tomto ohledu nezávisle auditována a certifikována a získala pečeť ochrany osobních údajů ePrivacyseal.

Zpracovávání údajů se provádí na základě právních ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) německého Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je optimalizace naší online nabídky a naší webové prezentace. Soukromí našich návštěvníků je pro nás důležité; údaje, které mohou umožnit odkaz na konkrétní osobu, jako je IP adresa, přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení, jsou co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. Tyto údaje nejsou využívány jakýmkoli jiným způsobem, ani nejsou slučovány s jinými údaji nebo předávány třetím stranám.

Proti uvedenému zpracovávání údajů můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na posuvník. Námitky nebudou mít žádné nepříznivé důsledky. Pokud není zobrazen žádný posuvník, je shromažďování údajů již zabráněno jinými blokovacími prostředky.

Moje data se používají pro webovou analýzu. Moje data se nepoužívají pro webovou analýzu.

Další informace o ochraně osobních údajů etracker naleznete zde.

IP anonymizace

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci IP anonymizace. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google upravena pro použití v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, předtím, než bude předána do USA. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam upravena. Na základě pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek v souvislosti s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude kombinována s jinými údaji společnosti Google. 

Zásuvný modul prohlížeče (plugin)

Kromě našeho banneru pro kontrolu souborů cookie můžete ukládání souborů cookie zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vznesení námitky proti shromažďování údajů

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit při první návštěvě našich webových stránek kliknutím na deaktivační políčko. Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Je zde také návod, jak nastavit soubor cookie pro odhlášení od této funkce: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zpracovatel údajů

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů ve smyslu čl. 28 GDPR.

Google AdWords a sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Google“).

V rámci služby Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech a tyto soubory se nepoužívají k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie nevypršela, společnost Google a my můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. 

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné prostřednictvím souboru cookie pro konverze se používají k sestavování statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a kteří byli přesměrováni na stránku se značkou sledování konverzí. Neobdrží však informace, které by osobně identifikovaly uživatele. Ukládání „konverzních souborů cookie“ probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Pokud si navzdory svému souhlasu nepřejete účastnit se sledování, můžete se proti tomuto použití ohradit deaktivací souboru cookie pro sledování konverzí Google prostřednictvím internetového prohlížeče v části Uživatelská nastavení. Pak nebudete zahrnováni do statistik sledování konverzí.

Další informace o službě Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie a aby povolil soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučil přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aby aktivoval automatické mazání souborů cookie po zavření prohlížeče. Viz příslušné stránky nápovědy prohlížeče, který používáte. Kromě toho máte možnost aktivně ovlivnit nastavení příslušných souborů cookie prostřednictvím našeho Banneru pro kontrolu souborů cookie. Pokud soubory cookie deaktivujete nebo neudělíte souhlas, může být funkčnost těchto webových stránek omezena. 

6. Newsletter (Odběr novinek)
Newsletter na základě vašeho přihlášení k odběru prostřednictvím registračního formuláře

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na těchto webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nebudou shromažďovány nebo budou zpracovávány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám. Zpracovávání údajů zadaných v registračním formuláři pro zasílání newsletteru probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonnost operací zpracovávání údajů provedených do okamžiku odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Newsletter na základě jiného vašeho souhlasu

O zasílání newsletteru se můžete rozhodnout na základě vašeho souhlasu. Tak je tomu například v případě, že jste podepsali náš formulář souhlasu a zaškrtli v něm „e-mail“. Údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonnost operací zpracovávání údajů provedených do okamžiku odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Odvolání souhlasů se zasíláním newsletterů

Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailovou adresou a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ v newsletteru, nebo nám toto odvolání můžete zaslat e-mailem. Zákonnost již provedených postupů zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou u nás uloženy do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou vymazány ze všech distribučních seznamů. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely (například e-mailové adresy pro členskou zónu), zůstávají tímto také nedotčeny.

Po vyřazení ze seznamu pro rozesílání newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi uložena na černou listinu, abychom účinně zabránili budoucímu rozesílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou slučovány s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při rozesílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud váš zájem převáží nad naším oprávněným zájmem. V takovém případě nás prosím kontaktujte poštou. 

Newsletter vydávaný na základě našich stálých zákazníků

Pokud jste nám v souvislosti s nákupem zboží nebo služeb poskytli svou e-mailovou adresu, zařadíme vás do našeho systému jako stávajícího zákazníka. V takovém případě uplatňujeme náš oprávněný zájem informovat vás o podobném zboží a službách a můžeme vám zasílat náš newsletter (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f ve spojení s bodem 47 GDPR). Proti zasílání newsletteru můžete kdykoli vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem. Za tímto účelem klikněte v newsletteru na pole „Odhlásit odběr newsletteru“ nebo nás kontaktujte e-mailem.

Po vyřazení ze seznamu pro rozesílání newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi uložena na černou listinu, abychom účinně zabránili budoucímu rozesílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou slučovány s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při rozesílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud váš zájem převáží nad naším oprávněným zájmem. V takovém případě nás prosím kontaktujte poštou.

7. Pluginy a nástroje
YouTube

Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Tím je serveru YouTube sděleno, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete společnosti YouTube, aby vaše chování při surfování spojila přímo s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Mapy Google

Tyto stránky využívají mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro využívání funkcí služby Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a usnadnění nalezení míst, která jsme na webových stránkách uvedli. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Mapbox

Používáme mapovou službu společnosti Maxpbox Inc, 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA.

V mapové službě máte možnost vyhledat nejbližší pobočky nebo prodejny nabízející naše zboží a služby zadáním adresy, poštovního směrovacího čísla apod. Zadané údaje budou přeneseny do Mapboxu, převedeny na zeměpisné souřadnice a porovnány s mapami. Poté se ve vašem prohlížeči nebo koncovém zařízení zobrazí mapová část, která je nejblíže vašemu vyhledávání, a my vám na základě zeměpisných souřadnic zobrazíme příslušné pobočky nebo prodejní partnery. Zadávání příslušných údajů pro výpočet zeměpisných souřadnic je výhradně dobrovolné.

Alternativně může být zjišťována také vaše poloha, pokud jste to povolili v nastavení svého zařízení - například v prohlížeči nebo koncovém zařízení. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv (viz další části).

Použití Mapboxu je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné orientace u námi uvedených míst na webových stránkách. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud na stránkách zadáte údaje, budou tyto údaje zpracovány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální oznámení e-mailem na naši adresu. Zákonnost operací zpracovávání údajů provedených do okamžiku odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Mapboxu pod následujícím odkazem: https://www.mapbox.com/legal/privacy/

Lokalizační služby

Výše uvedené mapové služby vás mohou vyzvat k určení vaší polohy podle prohlížeče nebo koncového zařízení, které používáte. Uvolnění informací o poloze je zcela dobrovolné. Za určitých okolností mohou být při uvolnění informací o poloze poskytovateli prohlížeče nebo koncového zařízení předány další údaje, které nemůžeme ovlivnit a neneseme za ně odpovědnost. Další informace naleznete na stránkách nápovědy prohlížeče nebo koncového zařízení, které používáte.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, Wacker Neuson SE, poslední revize: červen 2023